بازدید اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس از مدرسه دارالفنون.

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون ، تعدادی از اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس از مدرسه تاریخی ، فرهنگی ، آموزشی دارالفنون تهران بازدید کردند . بازدید کنندگان ابتدا در سالن جلسات مجموعه دارالفنون به سخنان مبسوط آقای ابوطالب حافظی مدیر دارالفنون در مورد تاریخچۀ و اهداف تاسیس ، چگونگی شکل گیری ، فراز و فرودها و مشهورترین دانش آموختگان مدرسه دارالفنون و مقایسه وضعیت آموزشی در آن زمان با حال حاضر ، گوش کردند و در ادامه فیلم مستند تاریخچه مدرسه دارالفنون برای حاضران در جلسه پخش شد. پس از آن آقای دکتر یوسف حجت رئیس دانشکده مهندسی مکانیک وبرخی از حاضرین در جلسه به بیان نظرات و دیدگاه های خود در مورد این بنای فاخر پرداختند و در خاتمه از قسمتهای مختلف مدرسه همچنین کتابخانه تخصصی این مجموعه بازدید کردند.

نظر شما