گفت و گو با استاد زین العابدین مؤتمن ، از معلمان دارالفنون.

موتمن استاد ادبیات، ایرانشناس بزرگ و اولین کسى است که در ایران رمان تاریخى نوشته و همینطور اولین منتقد شعر فارسی است که نزدیک به یک قرن به حیات علمی، فرهنگی و ادبی خود ادامه داد و در سن ۹۱ سالگی، درآبان۱۳۸۴خورشیدی چشم از جهان فروبست.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید : darolfonoon_amirkabir@

نظر شما