بازدید دانشجوئی از مدرسه دارالفنون

دانشجویان رشته معماری موسسه آموزش عالی ( غیر دولتی ) رسام به منظور درک و فهم بهتر درس آشنائی با مرمت ابنیه همراه با  استاد درس مربوطه آقای جبار آوج در روز دوشنبه ۹۵/۸/۱۷ از مدرسه دارالفنون و قسمتهای مختلف این بنای آموزشی تاریخ معاصر بازدید کردند.

darolfonoon_amirkabir@ 

 telegram.me/darlfonoon_amirkabir

 

نظر شما