آمار بازدید ماهانه از وب سایت مدرسه دارالفنون در دو سال گذشته

به گزارش وب سایت مدرسۀ تاریخی دارالفنون 

 آمار بازدید دو سالۀ وب سایت مدرسۀ دارالفنون از، آبان ماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۵

تهیه کننده : فائزه آل طعمه

 

 

 

 

 

از دیماه ۹۳ تا آذرماه ۹۴ در مجموع ۱۰۴۰۱۷ نفر بازدید کننده و بطور میانگین روزی ۲۹۰ نفر  از وب سایت مدرسۀ تاریخی دارالفنون بازدید کرده اند.

 

 

از دیماه ۹۴ نا آذر ماه ۹۵ در مجموع ۱۹۰۹۵۷ نفر بازدید کننده و میانگین بازدید روزانه در این مدت ۵۳۰ نفر می باشد

 

 

telegram.me/‎darolfonoon_amirkabir@

darolfonoon_amirkabir@

نظر شما