مژده به علاقه مندان دارالفنون

نظربه درخواست همکاران.فرهیختگان وبازدید کنندگان مبنی براختصاص مکانی جهت معرفی دانش آموختگانی که در دهه های گذشته از مدرسه دارالفنون به تحصیل اشتغال داشتند وهریک درعرصه های اجتماعی .سیاسی.فرهنگی...منشااثر بوده وتاثیرات شگرفی درجامعه ایران داشتند.مدیریت دارالفنون وبا همکاری سایر همکاران اقدام به بهسازی مکانی درقسمت درب ورودی مدرسه به این امر اختصاص داده وشرح زندگانی بیش از ۶۰ نفر ازدانش آموختگان راپس ازانجام تحقیقات ومطالعات هر یک درقابی مشخص درمعرض دید همگان قرارمی دهد.قابل ذکراست این نمایشگاه بحول وقوه الهی درمهر ماه سال جاری افتتاح ودرمعرض دید همگان قرارمیگیرد.

نظر شما