متن پیام وزیرآموزش وپرورش به مناسبت آغازسال تحصیلی جدید

وزیرمحترم آموزش وپرورش به مناسبت بازگشایی مدارس وآغازسال تحصیلی ۹۷-۹۶پیامی صادرکرددند.درمتن پیام سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش آمده است :سپاس وستایش بی پایان خداوندی راسزاست که به انسان فکرت آموخت وجانش را به نوردانش روشن ساخت .ماه مهر .همزمانی آن با محرم حسینی(ع)پیام جوانمردی.آزادگی.عدالت طلبی وحقیقت جویی رابرای نسل نوجوان وجوان ایران اسلامی به ارمغان آورد تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان از دیر باز در فرهنگ غنی دینی و ملی ماواجد والاترین جای گاه بوده ودرجهان معاصرهم آموزش وپرورش به عنوان عامل مولد سرمایه های ارزشمندانسانی ومحور توسعه پایدارتلقی شده است وازنقشی شگرف دررشد وپیشرفت همه جانبه جوامع برخوردارشده است.رهبر فرزانه انقلاب نیزآینده کشوررامرهون تلاش امروز آموزش وپرورش دانسته وهمواره همه دستگاه ها وسازمان ها را به همکاری با این نهاداثر گزاردعوت کرده اند.هم چنین ریاست محترم جمهور.مدرسه را خانه امید دولت ومردم وآموزش وپرورش رابنیادی ترین ومهمترین بخش توسعه کشور معرفی نموده ودستیابی به پیش رفت وتوسعه وارتقاءفرهنگ.دین مداری واخلاق در جامعه رادرپرتو تلاشهای مجدانه معلمان می دانند.مادر دولت تدبیر وامیدبرآنیم تا درپرتواین حمایت های اصولی ومشارکت آحاد مردم وهمکاری همه دستگاه هااز طریق (تحول درمتن برنامه ها)و(تغییر درشیوه مدیریت آموزش وپرورش)به مطالبه ملی ایجاد تحول بنیادین دردستگاه تعلیم وتربیت پاسخ دهیم.از معلمان فرهیخته ومدیران دلسوزبه عنوان عزیز ترین سرمایه های کشورصمیمانه می خواهیم.درتربیت نسلی متعهدبه ارزش های دینی ملی.دارای تفکرانتقادی وصبوردرگفتگو.واجد روحیه انقلابی وسرزنده وبا نشاط.دلسوزانه بکوشند.همچنین ازدانش آموزان گرامی وفرزندان عزیزم می خواهم قدر دان فرصت ها بوده ودرکمال ادب واحترام.خوشه چین دانش وعلم معلمان خوب خود باشند.از اولیاءگرامی انتظار دارم همچون گذشته با مشارکت فکری درامور مدرسه یاریگر معلمان ومربیان فرزندان خویش باشید.این جانب ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید.همگان را به ایفای نقش موثرتردرارتباط با آموزش وپرورش به عنوان مهمترین وبزرگ ترین نهاد کشور دعوت میکنم.

نظر شما