اختتامیه جشنواره پروین اعتصامی

به گزارش وبسایت دارالفنون صبح امروز۹۶/۱۲/۲۰ اختامیه جشنواره وگرامی داشت شاعرنامی معاصرایران پروین اعتصامی دردارالفنون که به همت منطقه ۱۲ومدرسه فرزانگان تدارک دیده شده بودبرگزار گردید.دراین مراسم که باحضورمسئولین منطقه ۱۲ آموزش وپرورش ابتدا آقای دکترشاه منصوری ضمن تقدید از دست اندر کاران برپایی این جشواره به زندگی این شاعر بلندآوازه پرداخت وبابیان اینکه پروین اعتصامی درزندگی کوتاه خود تاثیرگذاری فراوانی درجامعه آن عصر گذاشت وبه همه فهماند طول زندگی مهم نیست آن عرض زندگی است که می تواند اثر مثبت درجامعه بگذارد،اوجزءشاعران متعهد بود،وبا تمام تلاشی که داشت می خواست مردم جامعه خود را بیدار کند،اوتمام همت خود را درتعا دل بخشیدن دوقطب جامعه یعنی فرا دست وفرو دست .آزادی را ترویج می کرد.ایشان در خاتمه با شعری ازپروین اعتصامی به سخنان خودپایان داد.سخنران بعدی آقای رفیعی معاون آموزش متوسطه ضمن تشکر ازهمکاران وریاست محترم منطقه۱۲ومعاون محترم ایشان آقای جهانشاهی ومدرسه فرزانگان که این برنامه وبزم شعری را برپا نمودن سپاسگزاری می نمایم،پروین اعتصامی شخصی خاص بود وافرادخاص درتمام ادوارمطرح میباشند.دردورهای پروین زن نقش اجتمایی کمتری داشت ودخترانی که درجمع ماحضور دارندانتقاداتی دارند.وضعیت فعلی جامعه وعدالت درحوزه مرد وزن درهزاره سوم که ما در آن هستیم به طور صد درصد محقق نشده است .پروین عتصامی دریکصد سال گذشته به عنوان یک چهره فرهنگی بروز وظهور میکند وبه این جهت مورد توجه قرار میگیرد.برخورد آن با بزرگانی چون ملک الشعرای بهارونیماوشهریاردرشکل گیری شعر وکمک به اوشدنقش اساسی داشت.آخرین سخنران آقای دکتر صادق سخن خودرا درخصوص جایگاه پروین اعتصامی درشعر وادبیات فارسی معاصروآموزه های تعلیمی واشعار ایشان پایان داد.ودرانتهای برنامه پس ازاجرای موسیقی زنده ازدانش آموزان برتربا اهداءجوایز تجلیل به عمل آمد.

نظر شما