هفته درخت کاری

به گزارش وب سایت دارالفنون به مناسبت هفته درخت کاری تعدادی اصله درخت غیر مثمر درحیاط مدرسه دارالفنون توسط مدیر مجموعه وهمکاران کاشته شد.

 

نظر شما