به مناسبت اعیاد شعبانیه

خجسته بادبزم قدسیان درصبحی که آفتاب زمین وآسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع  میکند

نظر شما