بازدیدتعدادی ازدانشجویان دانشگاه شهید رجایی

صبح امروزتعدادی ازدانشجویان دانشگاه شهید رجای که به اتفاق جناب آقای دکترنوید ادهم دبیرشورای عالی آموزش وپرورش ازمدرسه دارالفنون بازدید نمودند.

نظر شما