بازدید تور گردشگری از مدرسه تاریخی دالفنون

به گزارش سایت دارالفنون در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۵/۲۴  تعداد بیش از ۵۰ گردشگردرغالب تورتهرانگردی با هماهنگی شهرداری منطقه ۱۲ ازمجموعه تاریخی وفرهنگی دارالفنون بازدید به بعمل آوردند.در این بازدید که از ساعت ۹ صبح آغاز شدابتدا میهمانان به استماع توضیحات جناب آقای بهرامی ریس مدرسه دارالفنون و راهنمای گروه درباره تاریخچه تاسیس مدرسه وبانی اصلی آن (امیرکبیر) پرداختند وسپس از بخشهای مختلف بازدید کردند

نظر شما