همکاری شهرداری بامدرسه تاریخی دارالفنون

به دعوت ریاست مدرسه تاریخی دارالفنون، شهردار ناحیه ۲ منطقه ۱۲تهران و هیئت همراه و مدیربافت تاریخی و امکان گردشگری منطقه ۱۲ ازمجموعه تاریخی دارالفنون بازدید نمودند.

دراین بازدید که روز یکشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۷ انجام گرفت شهردار محترم ناحیه و هیئت همراه ضمن بازدید از این مجموعه تاریخی باظرفیت های موجود در عرصه های گردشگری، میراثی، فرهنگی و تربیتی مجموعه آشناشدند و پس از استماع توضیحات محمودبهرامی رئیس مدرسه دارالفنون مقرر گردید مقدمات همکاری بیش ازگذشته شهرداری ناحیه با این بنای تاریخی فراهم گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیدواژه: 

نظر شما