زمینه سازی برای حضور دانش آموزان تهرانی در مدرسه تاریخی دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون، با مشارکت و همکاری معاونت پرورش و فرهنگی ادارات کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان های استان تهران از سال تحصیلی جدید دانش آموزان استان تهران ضمن حضور در این بنای تاریخی و آشنایی با میراث گران بهای تعلیم و تربیت ایران، از ظرفیت های فرهنگی، تربیتی و آموزشی این مدرسه استفاده خواهند کرد.

بر این اساس در بازدیدی که دکتر کریمی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و دکتر هاشمی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از مدرسه تاریخی دارالفنون داشتند، مقرر گردید به جهت آشنایی بیش از گذشته همکاران تربیتی این ادارات با ظرفیت های دارالفنون، اولین نشست استانی این همکاران به میزبانی دارالفنون صورت پذیرد.
همچنین مقرر شد طی بخشنامه ای ظرفیت اردویی، اموزشی و فرهنگی دارالفنون به مدارس استان تهران معرفی گردد.

نظر شما