باز نشر شعار دانش آموزان وقت مدرسه تاریخی دارالفنون

راستی، خرد، دانایی، تندرستی، توانایی، هوشمندی و میهن عزیزمان ایران کلید واژه های بیانیه دانش آموزان دارالفنون به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۲۹-۱۳۲۸ بوده است.

شعار سال تحصیلی ۱۳۲۹-۱۳۲۸ دانش آموزان دارالفنون
۱-    راست بگوئید- راست بشنوید – راست بروید.
۲-    آنچه را می خواهید جسورانه و خردمندانه بدست آورید.
۳-    میهن عزیز ما ایران نیازمند به جوانان تندرست و داناست. ورزش کنید تا تندرست و توانا و دانش آموزید تا دانا و خردمند بمانید
۴-    با خود تعهد جوانمردانه کنید که فریب ندهید و کوشش کنید فریب هم نخورید بنابراین در دوره زندگانی چشم و گوش خود را خوب باز کنید.

کلیدواژه: 

نظر شما