بازدید مدیران ، معلمان و کارکنان مؤسسه فرهنگی آموزشی پیام غدیر از مدرسه دارالفنون .

بر اساس گزارش تارنمای مدرسه دارالفنون مدیران ، معلمان و کارکنان مجتمع آموزشی پیام غدیر ( غیر دولتی ) در دو نوبت از مدرسه دارالفنون و نمایشگاه سیر تحول در آموزش و پرورش جدید ایران بازدید کردند.

ابتدا کارکنان دبیرستان  پیام غدیر منطقه ۱۴ آموزش و پرورش تهران در روز شنبه ۱۷ مرداد ماه ۹۴ و روز بعد دبستان پیام غدیر منطقه ۱۲ آموزش و پرورش تهران که هر مجتمع غیر دولتی می باشند از این مدرسه تاریخی ، فرهنگی و آموزشی بازدید کردند .

بازدید کنندگان ابتدا به سخنان مدیر مدرسه دارالفنون در خصوص تاریخچه و عوامل و دلایل شکل گیری و ایجاد این بنای فاخر و همچنین نقش تعیین کننده امیرکبیر بعنوان بانی اصلی و مؤسس آن و فراز و فرودها و دانش آموختگان دارالفنون گوش دادند و پس از آن به بازدید از قسمتهای مختلف این مجتمع ارزشمند پرداختند و نماز ظهر را در حیاط مشجر و با صفای دارالفنون اقامه نموده و پس از صرف ناهار در خاتمه این بازدید از کتابخانه دارالفنون دیدن کردند.

نظر شما