مرمت و بازسازی

مرمت وبازسازی دیوارهای ضلع شمالی مشرف به ساختمان اداری دارالفنون آغازشد.

نظر شما