بازدیداساتیدودانشجویان دانشگاه شهیدچمران پردیس

صبح امروز بازدیدگروهی تعدادی ازاساتید ودانشجویان دانشگاه شهیدچمران پردیس  به همراه استاد دکتر مهدی نویدادهم ازمجموعه دارالفنون دراین بازدیدابتداءوارد سالن شده وازکلاسها دیدن بعمل آوردند.وسپس ازنمایشگاه  سیر تحول نظام آموزشی بازدید گردند.ودرادامه وارد سالن همایش شده که به همراه توضیحات یکی ازهمکاران دارالفنون درمورد تاریخچه این مدرسه ومراحل بازسازی ومرمت آن وهمچنین اهداف پیش روو کارکردها .ونمایش فیلم مستنددارالفنون .ودرخاتمه جناب آقای دکترنویدکلاس کارگروه آموزش دانشجویی را درمحل سالن همایش برگزارنمودند.

نظر شما