بازدیددانشجویان موسسه بین المللی زبان جارجه سفیر

به گزارش وب سایت دارالفنون بازدیددانشجویان موسسه بین المللی زبان خارجه  سفیرازمدرسه دارالفنون که ازساعت ۹صبح آغازشد.ابتداءمیهمانان ازنمایشگاه سیرتحول نظام آموزشی بازدیدبعمل آورده وسپس درحیاط مدرسه به سخنان استاد راهنما که تاریخچه دارالفنون را به زبان خارجه برایشان توضیح داده ودرادامه وارد سالن همایش شدند.درسالن ابتداءبانمایش فیلم مستندتاریخچه دارالفنون به زبان خارجه که ازقبل تدارک دیده شده بودبه نمایش درآمد.پس ازآن یکی ازهمکاران این مدرسه ضمن خوشامدگویی به بیان تاریخچه تاسیس این بنای تاریخی وروندبازسازی واهداف پیش رومطالبی را ارائه نمود.که با استقبال شرکت کننده گان همراه شد.این بازدیددرساعت ۱۱ به پایان رسید.

نظر شما