بازدید جمعی ازدبیران مطالعات اجتمایی منطقه ۵ تهران

 

 به گزارش وب سایت دارالفنون امروزمورخه ۹۶/۱۱/۴تعدادی ازمعلمان ودبیران مطالعات اجتمایی آموزش وپرورش منطقه ۵تهران ازمدرسه تاریخی دارالفنون بازدید بعمل آوردند دراین بازدید میهمانان ابتداء درسالن همایش حضوریافته ضمن خوش آمد گویی یکی از همکاران دارالفنون و تشریح تاریخچه وروند شکل گیری این بناواهداف این مدرسه پرداختند.ودرادامه به پرسشهای آنها درمورد امیرکبیر.علت به قتل رساندن او.وهمچنین سرنوست دارالفنون پس ازامیر....را به طورمبسوط توضیح دادند .ودرادامه فیلم مستند دارالفنون نیز برایشان نمایش داده شد.وسپش با بازدید ازنمایشگاه سیر تحول نظام آموزشی وکرفتن عکس یادگاری بازدید از مدرسه راپایان دادند.

نظر شما