بازدیدگروهی تهران پژوهان ازمدرسه دارالفنون

به گزارش وب سایت صبح امروز مورخه ۹۶/۱۲/۹تعدادی ازگروه تهران پژوه درمدرسه تاریخی دارالفنون گردهم آمدند.وازمکان ها مختلف مدرسه دیدن کردنددراین باز دیدجناب دکترتکمیل همایون دانش آموخته قدیمی این گروه راهمراهی نمودند.

نظر شما