بازدید جمعی ازگردشگران

به گزارش وبسایت دارالفنون عصر دیروز به مناسبت روز جهانی بناها ومحوطه های تاریخی تعداد بیش از ۱۰۰ گردشگردرغالب تورتهرانگردی عصرانه ازمجموعه تاریخی وفرهنگی دارالفنون بازدید به بعمل آوردند این بازدید که از ساعت ۱۷آغاز شدابتدامیهمانان به استماع توضیحات راهنمای گروه ویکی از همکاران دارالفنون درباره تاریخچه تاسیس وبانی اصلی آن (امیرکبیر) پرداختند وسپس از بخشهای مختلف بازدید کردند.

نظر شما