بازدیددبیران تاریخ آموزش وپرورش شهرستان شهریار

به گزارش وب سایت دارالفنون صبح امروزتعداد ۲۰ نفراز دبیران تاریخ منطقه آموزش وپرورش شهرستان شهریارازمجموعه تاریخی دارالفنون بازدید بعمل آوردند.دراین بازدید دبیران با حضور درسالن همایش ودیدن فیلم مستند وتوضیحات همکار دارالفنون با تاریخچه تاسیس وسیر مرمت آن آشنا شدند.وسپس درسالن نمایشگاه سیر تحول نظام آموزشی با شیوه تدریس دراین مدرسه نیزآشناشدند.ودرخاتمه درحیاط مدرسه باگرفتن عکس یادگاری به بازدید خودپایان دادند.

نظر شما