گفتگو با دکتر ایرج حسابی

حضوردکترایرج حسابی فرزندپرفسورحسابی درمجموعه دارالفنون .صبح امروز ۹۷/۴/۵دکترایرج حسابی به همراه دوتن ازهمکاران بنیادپرفسورحسابی دریک نشست صمیمی دردفتر مدیریت مجموعه باحضور آقای رمضانی مدیردارالفنون.دراین نشست دکتردرباره فعالیت های پدر دردارالفنون به نکاتی اشاره کردن .مرحوم پدر درسال ۱۳۰۴ به ایران وبه قصد خدمت آمدند .دوسال دربوشهر بودند وسپس به تهران آمدندودربخشهای مختلف مشغول به کارشدند.ایشان بابیان اینکه حضور دکتر دردارالفنون تحول آفرین بود گفتند.قبل از اینکه دانشکده فنی دردانشگاه شروع به کار کنددرمدرسه سه کلاس به این کاراختصاص داده شدودانشجویان را آموزش میدادند.ایشان بااشاره به اینکه صدای رادیو برای اولین بار درکشوردردارالفنون توسط ایشان وهمکارانشان به گوش رسید که درآن روز دانش آموزان باشنیدن صدای رادیو به وجد آمدند. مشکل این رادیو این بود که فقط رادیوی باکو را می گرفت ودکتر میگفتند باید کاری کنیم رادیو صدای ایران رادررادیو بشنویم ای بود که به ساختن گیرنده اقدام شد.وآنتن دردارالفنون ساخته شد این رادیو به نمایندگان دولتی که صبها ۱/۵ساعت وبعدازظهرها ۲ساعت اجاره داده می شدوباهمین پولها که جمع می شدآزمایشگاه دارالفنون تاسیس شد.ایشان ازخدمات دیگر دکتراشاره داشتن واینکه اولین بیمارستان خصوصی خیریه که درخیابان بلورفروشان نزدیک بازارقوام الدوله که باوقف کردن زمینهای پدری درتفرش بیمارستان دایرتا افراد بی بضاعت مجانی درمان شوند.درهمین راستا بدلیل نبود .دستگاه عکس برداری درمان به خصوص شکستگی ها ناقص انجام می شد.درصدد برآمد تادستگاه رادیو لوڑی را دردارالفنون بسازد که این کار صورت گرفت وپس از ساخت به زیرزمین بیمارستان منتقل شد.ایشان اشاره ای به نامهربانی افرادی که یک روز برخان سفره دکترارتزاق میگردند وزانوی شاگردی می زدند.ناجوانمردانه به دکتر تهمت های ناروا زدندداشتند.گفت یک مورد آن رامگویم وآن اینکه دکتر درتمام طول حضورش دردانشگاه با حضورزنان دردانشگاه مخالف بود این چه حرف بی ربطی است پس سرکارخانم طلب زاده استاد دانشگاه تهران؛خانم همزه استاد فیزیک ودهها نفر دیگردرکجا تحصیل کردند.اینکه ازاین مسا یل متاسفانه دامن گیر جامعه ماست که با بزرگان جامعه برخوردمی شودوتازگی ندارد.وماهرگز درصددپاسخگویی برنیامده ایم.

نظر شما