گفتگو

گفتگو با دکتر ایرج حسابی

حضوردکترایرج حسابی فرزندپرفسورحسابی درمجموعه دارالفنون .صبح امروز ۹۷/۴/۵دکترایرج حسابی به همراه دوتن ازهمکاران بنیادپرفسورحسابی دریک نشست صمیمی دردفتر مدیریت مجموعه باحضور آقای رمضانی مدیردارالفنون.

گفتگو با استاد دارالفنون دکتر حسین محمدزاده صدیق

گفتگوی صمیمی با دکترحسین محمد زاده صدیق نویسنده و مترجم، فعال سیاسی و از اساتید مدرسه دارالفنون، جناب دکتر به خانه خودتان دارالفنون خوش آمدید. از اینکه افتخار آشنایی با یکی از چهره های ماندگار علمی فرهنگی نصیب مجموعه دارالفنون شد خوشحالیم. س. از زندگی خود و از سوابق علمی به ویژه سابقه خود در دارالفنون بفرمائید. ج. من هم به نوبه خود تشکر دارم ازاینکه چند لحظه فرصت نسیبم شد تاپس از گذشت سالها باردیگردر این مکان حضوریافتم  بنده  از سال ۶۸تاسال۷۳ افتخار معلمی را داشتم .دراین دوره علاوه برکسوت معلمی فعالیت فرهنگی گسترده برای معرفی دارالفنون وبانی آن امیرکبیر داشتیم که نمونه آن فصل نامه دارالفنون رامی توان اشا ره کرد و پس ازآن درسال۷۳ درآموزش وپرورش بازنشسته شده وادامه کار را دردانشگاه های مختلف پی گرفتم.

Subscribe to RSS - گفتگو