امیرکبیر

برگی ازدفترتاریخ

چرا «امیرکبیر» امیرکبیر شد؟

در دورانی که عصر واگذاری امتیازات به کشورهای بیگانه و رقابت هرچه بیشتر قدرت‌های استعماری برای کسب نفوذ در ایران بود، امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه به پاس خدمات صادقانه‌اش به کشور و اینکه هیچ‌گونه امتیاز ننگینی به دول بیگانه واگذار نکرد، مانند نقطه‌ای روشن در میان لکه‌ای سیاه می درخشد.

میرزا محمد تقی خان فراهانی « امیرکبیر» (۱۲۶۸-۱۲۲۲ هجری قمری ، ۱۲۳۰-۱۱۸۶ هجری شمسی)

حسن عرب باصری

در تاریخ پر فراز و نشیب ایران ، همواره  مردانی بوده اند که اقداماتشان اثرات ارزنده و ماندگاری بر این سرزمین گذاشته است ، یکی از این مردان میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیراست .

کلیدواژه: 

کتابشناسی امیرکبیر

درباره امیرکبیر که زمان او را چه بسا بتوان از مهم‌ترین و اثرگزارترین دوران‌های تاریخی ایران گمان برد، کتاب‌ها و مقالات بسیاری تألیف شده و در دسترس پژوهندگان فارسی زبان قرار گرفته است.

Subscribe to RSS - امیرکبیر