مقاله دارالفنون، میراث ماندگار امیرکبیر

دارالفنون، میراث ماندگار امیرکبیر

روزنامه اطلاعات در ضمیمۀ اجتماعی مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ مقالۀ « دارالفنون، میراث ماندگار امیرکبیر» به اهتمام ابوطالب حافظی دبیرشورای سیاستگذاری و مدیردارالفنون را چاپ کرد.

Subscribe to RSS - مقاله دارالفنون، میراث ماندگار امیرکبیر