ابوطالب حافظی

کتاب «سیری در قوانین و مقرارت مدارس غیر دولتی ایران» تألیف و چاپ شد.

کتاب «سیری در قوانین و مقرارت مدارس غیر دولتی ایران» حاوی مجموعه قوانین مدارس غیردولتی از زمان تصویب اولین قانون اساسی مشروطیت تا تصویب قوانین خاصی است که به منظور تأسیس و راه‌اندازی مدارس با مشارکت مردم صورت می‌گیرد.

دارالفنون، میراث ماندگار امیرکبیر

روزنامه اطلاعات در ضمیمۀ اجتماعی مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ مقالۀ « دارالفنون، میراث ماندگار امیرکبیر» به اهتمام ابوطالب حافظی دبیرشورای سیاستگذاری و مدیردارالفنون را چاپ کرد.

نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی

به مناسبت گرامیداشت یکصد و شصت و سومین سالگرد افتتاح مدرسه دارالفنون کتابی تحت عنوان « نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی » که به اهتمام آقای ابوطالب حافظی دبیرشورای سیاستگذاری و رئیس مدرسه دارالفنون تدوین و تالیف گردیده است جهت استفاده عموم علاقه مندان به این بنای فاخر تاریخی و فرهنگی تقدیم می گردد.

                                 

نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی

به مناسبت یکصد و شصت و سومین سال افتتاح مدرسۀ دارالفنون

Subscribe to RSS - ابوطالب حافظی