کتاب

معرفی کتاب

آقای مجید عبدامین نویسنده ومورخ ضمن حضوردردارالفنون جلدچهارم کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه که به همت ایشان ومجموعه انتشارات ادبی تاریخی موقوفات دکترمحمود افشاریزدی چاپ شده است یک نسخه آن را تقدیم کتابخانه مدرسه دارالفنون نمود.دراین دیدارآقای حافظی مدیرمجموعه ضمن قدردانی اززحمات مشارالیه ازایشان درخواست نمودند باتشکیل جلسات مشترک ازتجارب ایشان بیشتر استفاده شود.

Subscribe to RSS - کتاب