مشروطه

با امیرکبیر در دارالفنون

درویشی در یادداشتی که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید نوشت : دارالفنون از چند منظر دارای اهمیت است. این مدرسه دارای پیشینه درخشان آموزش‌های نوین در ایران است و در راستای راه‌اندازی این دارالفنون، وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان و دانشگاه‌ها نیز شکل گرفت و ساختار معماری و هنر به‌کار رفته در سازه مدرسه، سرآغازی برای دگرگونی شهرسازی و معماری در ایران بوده است، به گونه‌ای که پس از آن، با الگوگیری از معماری دارالفنون، ساختمان‌های مالی و اداری و نظامی، همچو بانک سپه، بانک ملی، شهربانی، دادگستری، ثبت احوال و پست‌خانه شکل گرفتند و بنا شدند.

دست پروردگان امیر-چند چهره سرشناس از مشروطه خواهانی که در دارالفنون تحصیل کردند

نویسنده : بنفشه امیری

نشریه : همشهری‌ ماه‌،شماره ۸۸ ،آذر ۱۳۹۰

Subscribe to RSS - مشروطه