اخبار

متن پیام وزیرآموزش وپرورش به مناسبت آغازسال تحصیلی جدید

سپاس وستایش بی پایان خداوندی راسزاست که به انسان فکرت آموخت وجانش رابه نور دانش روشن ساخت ماه مهرو همزمانی آن بامحرم حسینی(ع)پیام جوانمردی .آزادگی.عدالت طلبی وحقیقت جویی را برای نسل نوجوان وجوان ایران اسلامی به ارمغان آورد.

Pages