اسناد دارالفنون

نامه وزارت عدلیه در مورد تقاضای افزایش مقرری معلمین فرانسوی مدرسه دارالفنون [۱۱-۵۲- ۱۴م]

نامه دکتر بازیل از معلمین مدرسه دارالفنون مبنی بر شکایت از اقدام هیات وزرا در کاهش مواجب خود [۸۲-۱۳۴۹- ۱۲م]

نامه ابراهیم حکیمی به دکتر محمودخان مبنی بر درخواست کمک نقدی جهت نصب مجسمه امیرکبیر در مدرسه [۲-۲۹۱- ۱۱۸ص]

گراور از روی خط میرزا تقی خان امیرکبیر ارسالی برای ناصرالدین شاه مبنی بر اشتباه بودن رویه شاه در امور کشورداری

فرمان ناصرالدین شاه مبنی بر انتصاب محمدخان میرپنجه به ریاست مدرسه دارالفنون [۵۹۳۴ پ]

صورت مطالبات معوقه وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه از بابت مدارس [۲۰-۲۲۴۵- ۱۲م]

دعوت وزارت معارف از عضدالملک جهت حضور در مراسم توزیع تصدیقنامه و اعطای جایزه به شاگردان مدرسه دارالفنون [۱۳۳۳۳۶ق]

حکم اعطای نشان شیروخورشید درجه ۲ به دکتر ابوالقاسم خان احیاءالدوله معلم مدرسه دارالفنون [۱۳-۱۲۵۳- ۱۱م]

حکم اعطای نشان سرهنگی به محمداسماعیل خان از فارغ‌التحصیلان مدرسه دارالفنون

حکم اعطای نشان امیرتومان با حمایل به شاهزاده اعتضادالسلطنه به دنبال تصمیم اعطای خلعت و نشان به معلمین مدرسه دارالفنون

تصویبنامه هیات وزرا در مورد پرداخت حقوق معوقه دکتر کاشه از معلمین مدرسه دارالفنون

بودجه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از بابت مدارس دولتی و دارالفنون

اعلامیه مجلس حفظ الصحه دولتی در مورد آبله‌کوبی مجانی در دارالفنون

Pages